Regulamin szkoleń zagranicznych

Przepisy wstępne

 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej szkolenia zagraniczne lub szkolenia) organizowanych przez IDF sp. z o. o. oraz prawa i obowiązki uczestników.
 2. Organizatorem szkoleń zagranicznych jest IDF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (dalej również IDF) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS : 0000237619, NIP : 525-233-61-91.
 3. Oferta szkoleń zagranicznych, ze względu na ich specjalistyczny charakter, skierowana jest do lekarzy oraz firm medycznych.
 4. Informacje o aktualnej ofercie szkoleń zagranicznych są podawane na stronie internetowej IDF pod adresem www.idf.net.pl.
 5. Miejsce pobytu, rodzaj i zakres świadczeń, program szkoleniowy, środki transportu oraz cena szkolenia zagranicznego określane są w broszurze informacyjnej o szkoleniu, która jest publikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej IDF i stanowi integralną część niniejszych Warunków.
 6. Datą rozpoczęcia szkolenia zagranicznego jest data wylotu (wyjazdu) z Polski, zaś datą zakończenia szkolenia zagranicznego jest data powrotu do Polski.
 7. Wszystkie ceny są cenami umownymi ustalonymi na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Uczestnik ma prawo do świadczeń wymienionych w broszurze informacyjnej, stanowiącej integralną część zawartej z uczestnikiem umowy (na umowę składa się broszura informacyjna, zgłoszenie uczestnika oraz niniejsze warunki). Ceny szkoleń zagranicznych nie obejmują kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku (IDF może udzielić uczestnikom pomocy w ich uzyskaniu).
 8. Kalkulacji ceny szkolenia zagranicznego IDF dokonuje w oparciu o zakwaterowanie jednej osoby w pokoju dwuosobowym, chyba że zaznaczono inaczej. Uczestnik bez osoby towarzyszącej, z którą chciałby dzielić pokój, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej dopłaty do pokoju jednoosobowego. Jeżeli Uczestnik pragnie uniknąć ww. dopłaty, może starać się o dokwaterowanie do pokoju dwuosobowego, jednakże z przyczyn obiektywnych IDF nie może tego zagwarantować. Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie przekazania Uczestnikowi najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem.
 9. IDF podaje uczestnikowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w szkoleniu zagranicznym, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 10. IDF zastrzega sobie możliwość podniesienia ceny szkolenia zagranicznego w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, kursów walut, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych. Każda zmiana ceny powinna zostać odpowiednio udokumentowana. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zagranicznego ustalona cena nie może już zostać podwyższona.

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu zagranicznym

 1. Dokonanie rezerwacji udziału w szkoleniu zagranicznym traktowane jest jako zaproszenie do zawarcia umowy. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.idf.net.pl. Formularz można wypełnić i przesłać on-line za pośrednictwem strony internetowej www.idf.net.pl lub na adres poczty elektronicznej szkolenia@idf.net.pl, pocztą na adres IDF sp. z o. o., ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa, faxem na numer 663 011 418; 506 097 598 lub osobiście w siedzibie IDF. W przypadku wysyłki formularza zgłoszeniowego pocztą, za datę dokonania rezerwacji uważa się datę odbioru formularza przez IDF. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie pod numerem 663 011 418; 506 097 598.
 2. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić i przesłać on-line
 3. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników szkolenia zagranicznego i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy przez tychże uczestników, w tym zwłaszcza za zapłatę przez nich pełnej kwoty ceny szkolenia zagranicznego.

 

Dokonanie zapłaty za szkolenie zagraniczne

 1. W terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości min. 30% ceny szkolenia. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony IDF zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji.
 2. Z momentem zapłaty zaliczki dochodzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym pomiędzy uczestnikiem a IDF.
 3. O kolejności przyjmowania uczestników do udziału w szkoleniu zagranicznym rozstrzyga moment wpływu zaliczki na rachunek bankowy IDF a nie moment dokonania rezerwacji. IDF zwraca całość zaliczki osobom, które nie znalazły się na liście uczestników.
 4. Pozostałą do zapłaty kwotę ceny szkolenia zagranicznego należy wpłacić najpóźniej w nieprzekraczalnym terminie 45 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony IDF zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji.
 5. Przy dokonaniu rezerwacji na mniej niż 45 dni przed wyjazdem, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty ceny szkolenia w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony IDF zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji.
 6. Terminy płatności określone w niniejszym punkcie warunków mają charakter ogólny. Jeżeli w broszurze informacyjnej dotyczącej danego szkolenia zagranicznego zostały wskazane inne terminy lub zasady płatności, to mają one pierwszeństwo.
 7. Wszelkich wpłat związanych z uczestnictwem w szkoleniach zagranicznych należy dokonywać na rachunek bankowy IDF prowadzony przez Bank PKO BP SA IX Oddział w Warszawie nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294.
 8. Po dokonaniu wpłaty zaliczki IDF wystawi uczestnikowi fakturę na kwotę zapłaconej zaliczki, która stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym. Po dokonaniu wpłaty całości ceny szkolenia uczestnik otrzyma fakturę za pozostałą wpłatę.
 9. Jeżeli pełna cena szkolenia zagranicznego nie zostanie uregulowana w terminie określonym w ustępie 4 lub w broszurze informacyjnej i dojdzie do anulowania rezerwacji, IDF ma prawo obciążyć uczestnika kosztami rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym, w wysokości i na zasadach określonych w niniejszych warunkach.
 10. Ewentualne zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy uczestnika lub, na życzenie uczestnika, w formie przekazu pocztowego, na adres uczestnika podany przy dokonywaniu rezerwacji.

 

Zmiany i odwołanie szkolenia zagranicznego z powodu okoliczności leżących po stronie IDF, odpowiedzialność IDF

 1. O wszystkich istotnych zmianach w szkoleniach zagranicznych i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach i obowiązkach uczestników szkoleń, IDF ma obowiązek poinformować uczestników niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat.
 2. Po uzyskaniu informacji uczestnik powinien niezwłocznie poinformować IDF (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od umowy z niezwłocznym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W przypadku akceptacji zmian, uczestnik nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.
 3. IDF ma prawo odwołać szkolenie zagraniczne, w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli liczba dokonanych i opłaconych rezerwacji jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników określona w broszurze informacyjnej. O odwołaniu szkolenia IDF niezwłocznie powiadomi uczestników, którzy dokonali rezerwacji, a wszystkie dokonane przez nich wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone przelewem bankowym lub, na życzenie uczestnika, przekazem pocztowym.
 4. IDF ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestnika, działaniem siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć.
 5. Za działanie siły wyższej uznaje się każde zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, będące wynikiem:
 • katastrofalnego działania sił przyrody
 • aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej państw na terytorium których znajda się lub znaleźć się powinni uczestnicy wyjazdu lub też decyzje innych państw mogące mieć wpływ na realizację wyjazdu w szczególności: zamknięcie granic, zawieszenie połączeń komunikacyjnych itp.,
 • znacznych zaburzeń życia zbiorowego a w szczególności w postaci aktów terroryzmu, strajków pracowników linii lotniczych, kolejowych lub innych przewoźników, zamieszek ulicznych itp.
 1. IDF nie jest odpowiedzialne za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach i innych materiałach wydawanych przez hotele.

 

Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia zagranicznego uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w szkoleniu. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać dokonane w formie pisemnej i zostać przesłane na adres IDF albo złożone osobiście w siedzibie IDF.
 2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym z powodów niezależnych od IDF, przysługuje mu zwrot wpłaconej ceny szkolenia po uprzednim potrąceniu przez IDF kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych przez IDF w związku z poczynionymi już czynnościami związanymi z udziałem w szkoleniu tego uczestnika. IDF podaje informacyjnie, że średnie koszty potrąceń, względem ustalonej ceny szkolenia, kształtują się następująco :
 • Przy dokonaniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia – do 60% ustalonej ceny,
 • Przy dokonaniu rezygnacji od 29 do 9 dnia przed rozpoczęciem szkolenia – do 80% ustalonej ceny,
 • Przy dokonaniu rezygnacji od 8 dnia przed rozpoczęciem szkolenia do dnia rozpoczęcia szkolenia – do 90% ustalonej ceny.

Oszacowanie ostatecznie poniesionych kosztów nastąpi najpóźniej na 30 dni po dniu rozpoczęcia szkolenia zagranicznego.

 1. Rezygnację uważa się dokonaną z momentem, w którym pismo zawierające oświadczenie uczestnika o rezygnacji dotarło do IDF.
 2. Do 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia zagranicznego uczestnik ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy. Przeniesienie pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną i zostać przesłane listem poleconym na adres IDF albo złożone osobiście w siedzibie IDF. Opłata manipulacyjna przy zmianie uczestnika szkolenia wynosi 350 PLN za każdego uczestnika i stanowi równowartość kosztów poniesionych przez IDF z tytułu dokonanych zmian. Za nieuiszczoną część ceny szkolenia zagranicznego oraz koszty poniesione przez IDF w wyniku zmiany uczestnika szkolenia dotychczasowy uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 3. Wszelkie opłaty związane z rezygnacją i zmianą umowy są natychmiast wymagalne.

 

Obowiązek współdziałania uczestnika szkolenia

 1. Jeśli uczestnik szkolenia, wyłącznie z własnej winy, zaniecha powiadomienia IDF o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie umowy, traci on prawa do występowania z roszczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez IDF.
 2. Uczestnicy powinni współdziałać z IDF tak, aby szkolenie zagraniczne miało przebieg zgodny z zawartą umową. W związku z tym współdziałanie winno wyrażać się poprzez:
 • posiadanie ważnego przez cały czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu paszportu,
 • posiadanie ważnej wizy, jeżeli jest ona wymagana,
 • spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie na terytorium którego odbywać będzie się szkolenie zagraniczne.
 • zapewnienie aby uczestnik i jego bagaż spełniali warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. IDF zwraca uwagę, że kobiety ciężarne w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży, osoby cierpiące na choroby przewlekłe oraz osoby ze niezaleczonymi złamaniami nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej i mogą potrzebować odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 1. Uczestnik odpowiada za spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających mu udział w imprezie bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników.
 2. Nie stawienie się uczestnika na zbiórce w konkretnie ustalonym i podanym przez IDF terminie (dzień i godzina ) nie powoduje braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym. Tym niemniej taki uczestnik, musi na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić sobie transport na miejsce szkolenia.

 

Ubezpieczenia podczas trwania szkolenia zagranicznego

 1. Wszyscy uczestnicy szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.
 2. Uczestnik szkolenia może dodatkowo, we własnym zakresie, zawrzeć umowę ubezpieczenia od ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym lub wykupić dodatkowe rozszerzone ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przebieg szkoleń

 1. Szkolenia prowadzone przez IDF podczas wyjazdów zagranicznych obejmują w szczególności praktyczne szkolenia językowe (z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa medycznego), specjalistyczne szkolenia dla lekarzy (konsultacje, wymiana doświadczeń oraz analiza przypadków klinicznych) oraz szkolenia z fotografii medycznej. Szkolenia ustalane są indywidualnie do każdego wyjazdu w zależności od profilu grupy. Szczegółowe informacje o programie szkolenia udzielane są telefonicznie pod numerem 663 011 418; 506 097 598.
 2. IDF zapewnia, aby przebieg szkoleń był zgodny z programem oraz zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia szkolenia (m. in. odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową, materiały dydaktyczne itd.).
 3. IDF odpowiada za wysoki poziom merytoryczny szkoleń oraz za ich realizację przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.
 4. IDF jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia IDF wystawia każdemu uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.
 5. W trakcie szkolenia każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych warunków, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny szkolenia, pod groźbą wykluczenia z udziału w szkoleniu bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
 6. IDF zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością uczestników po zakończeniu szkolenia (chyba że w programie danego szkolenia przewidziano inaczej).
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się szkolenia oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia szkolenia w wyniku używania go w sposób niezgodny z instrukcją lub wskazówkami prowadzącego szkolenie.
 8. Zabrania się rejestrowania przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody IDF oraz prowadzącego szkolenie.
 9. Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez uczestników w trakcie szkolenia od IDF lub prowadzącego szkolenie do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody IDF i prowadzącego szkolenie.
 10. Treść szkolenia oraz materiały przekazane uczestnikom w trakcie szkolenia stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych |(Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

 

Reklamacje

 1. Odpowiedzialność IDF za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w trakcie szkolenia zagranicznego jest ograniczona do dwukrotności ceny szkolenia zagranicznego względem każdego uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
 2. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które IDF nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W trakcie trwania szkolenia zagranicznego reklamacje należy składać bezpośrednio do przedstawiciela IDF lub przedstawiciela współpracującego z IDF organizatora turystyki w miejscu szkolenia.
 4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim punkcie, uczestnik może złożyć IDF reklamację w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia zagranicznego. Reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybień w sposobie wykonania umowy oraz określenia żądania uczestnika w związku ze wskazanymi uchybieniami.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania szkolenia zagranicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia zagranicznego. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji IDF szczegółowo uzasadni na piśmie przyczyny odmowy.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników szkoleń zagranicznych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest IDF. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : biuro@idf.net.pl, pod numerem telefonu 663 011 418; 506 097 598 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe podane przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie zagraniczne będą przetwarzane w celu realizacji umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym. Ewentualnie, dane te mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu IDF, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonanie tej umowy.
 4. Uczestnik ma możliwość wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług IDF oraz podmiotów współpracujących z IDF, w tym w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym.
 5. Dane osobowe przetwarzane do celu realizacji umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z Organizatorem (np. podmiot świadczący usługi księgowe, dostawca programu CRM, firma realizująca przesyłki marketingowe, współorganizatorzy szkoleń zagranicznych –organizatorzy turystykiitd.).Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym poszczególne świadczenia w ramach szkolenia (lokalne hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek itd.).
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którzy są odpowiedzialni za realizację poszczególnych świadczeń przewidzianych w ramach programu szkolenia zagranicznego (lokalne hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek itd.). Podstawą prawną przekazania danych jest niezbędność przekazania do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a IDF (umowy o organizację szkolenia zagranicznego).
 8. Uczestnikowi przysługuje prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu IDF, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla IDF wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, uczestnik ma prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od IDF danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie uczestnik może przesłać innemu administratorowi danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z IDF.

 

Postanowienia końcowe

 1. W razie rozbieżności postanowień zawartych w broszurze informacyjnej dotyczącej danego szkolenia zagranicznego z postanowieniami zawartymi w niniejszych warunkach pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w broszurze informacyjnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 29 Maj 2024 do 9 cze 2024
Od 5 wrz 2024 do 12 wrz 2024

HOTEL FLOWER & SPA***** / all inclusive premium...

Od 6 wrz 2024 do 10 wrz 2024, Od 18 paź 2024 do 22 paź 2024
Od 8 wrz 2024 do 15 wrz 2024

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31