Regulamin szkoleń krajowych

Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w kursach medycznych organizowanych przez IDF Sp. z o. o. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa i obowiązki uczestników kursów.

 • Organizatorem kursów jest International Dental Fair Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (k. p. 00-172) przy ul. Dzikiej 15/13, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000237619, NIP: 525 233 61 91, zwana dalej „Organizatorem”.

 • Kursy medyczne przeznaczone są dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z branżą stomatologiczną. Udziału w kursach nie mogą brać konsumenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 • Kurs może być prowadzony w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.

 • Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do kursów medycznych z cyklu „Akademia Estety” oraz do innych kursów medycznych, w ramach których przewidziane jest wykonywanie przez uczestników szkoleniowych zabiegów medycznych z udziałem własnych modeli.

 • Informacje o programie, wysokości opłaty, oraz miejscu i czasie odbywania kursów są podawane na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.idf.net.pl oraz materiałach reklamowych / informacyjnych Organizatora.

 

Obowiązki Organizatora

 • Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom godne warunki odbywania kursu.

 • Organizator dba o bezpieczeństwo Uczestników kursu w miejscu odbywania kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Organizator kursu jest zobowiązany dokonać wyboru miejsca prowadzenia kursu w taki sposób, aby spełniało ono wszystkie wymogi przewidziane w przepisach BHP oraz przepisach sanitarnych.

 • Organizator zapewnia, aby przebieg kursu był zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

 • Organizator odpowiada za wysoki poziom merytoryczny kursu oraz za realizację kursu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

 • Po zakończeniu kursu Organizator wystawia każdemu Uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu i / lub, w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające punktację.

 

Uczestnicy kursów i zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w kursach

 • Uczestnikiem kursu może być każda osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla której kurs został przygotowany merytorycznie w związku z prowadzoną przez tą osobę działalnością zawodową lub gospodarczą i która wyrazi chęć uczestnictwa w kursie.

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie kompletnego zgłoszenia, podanie danych kontaktowych oraz uiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty za kurs.

 • Zgłoszenia uczestnictwa w kursie można składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.idf.net.pl mailowo na adres biuro@idf.net.pl , telefonicznie pod numerem 22 868 36 93 osobiście w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Dzikiej 15/13 lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą telefoniczną, mailową lub faxem.

 • Dokonanie zgłoszenie jest równoznaczne z zaproszeniem do zawarcia umowy na uczestnictwo w kursie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora zostaje zawarta umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na uczestnictwo w kursie.

 • Dokonując zgłoszenia na kurs Uczestnik akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

 • Dokonując zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu oraz czasie.

 • Dokonując zgłoszenia, Uczestnik podaje dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu / zaświadczenia.

 • Liczba uczestników kursów jest ograniczona. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o braku wolnych miejsc na dany kurs przekazywana jest drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

 • Osoby, które nie znalazły się na liście uczestników mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej.

 • Na około 7 dni przed planowanym terminem kursu Organizator potwierdza obecność wszystkich Uczestników drogą telefoniczną lub mailową.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych lub niepełnych danych.

 • Po zakończeniu kursu, Uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Organizatora.

 

Opłaty i koszty

 • Wysokość opłat za uczestnictwo w kursach jest każdorazowo określana w ogłoszeniach o kursach i obejmuje (jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej), udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia i poczęstunek.

 • Opłatę za kurs należy wnieść w pełnej wysokości w terminie 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w kursie przez Organizatora. W przypadku nie uiszczenia opłaty w tym terminie przyjmuje się, że Uczestnik anulował uczestnictwo w kursie.

 • Opłatę za kurs należy uiścić na następujący rachunek bankowy : IDF Sp. z o. o., ul. Dzika 15/13, 00-172 Warszawa, Bank PEKAO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294

 • Nie jest dopuszczalne dokonanie opłaty za kurs gotówką w dniu odbywania kursu.

 • Informację o odwołaniu uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem kursu. Informację należy przekazać mailowo na adres biuro@idf.net.pl lub telefonicznie pod numerem 22 868 36 93. W takim przypadku, Uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata, po uprzednim potrąceniu zryczałtowanej opłaty manipulacyjnej w kwocie 50,00 zł. W przypadku odwołania uczestnictwa w kursie później niż na 14 dni przed terminem kursu, Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, zostanie potrącone 50% uiszczonej opłaty, jako zryczałtowana opłata manipulacyjna pokrywająca koszty Organizatora związane z kursem oraz utracone korzyści Organizatora. W przypadku odwołania uczestnictwa w kursie później niż na 7 dni przed terminem kursu, Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, zostanie potrącone 100% uiszczonej opłaty, jako zryczałtowana opłata manipulacyjna pokrywająca koszty Organizatora związane z kursem oraz utracone korzyści Organizatora.

 • Organizator dokonuje zwrotu opłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia w przedmiocie odwołania uczestnictwa w kursie.

 • Jeżeli w ogłoszeniu o organizacji danego kursu nie zaznaczono inaczej, całkowite koszty uczestnictwa w kursie, w tym zwłaszcza koszty noclegów, dojazdu na kurs i opłat parkingowych, ponosi Uczestnik.

 

Kursy

 • Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o wykładowcach każdorazowo znajdują się w materiałach informacyjnych / reklamowych lub na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i / lub miejsca kursu. W takiej sytuacji, wszyscy Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z kursu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, w przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zadeklarowali udział w kursie jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników wskazana wcześniej w programie kursu. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% uiszczonej opłat w terminie 14 dni, licząc od dnia podania informacji o odwołaniu kursu.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z ważnych przyczyn (np. choroba wykładowcy). W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania od Uczestników żadnych dodatkowych opłat, a Uczestnicy mają prawo wycofać się z kursu i otrzymać zwrot 100% uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji zwrotu opłaty nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

 • O zdarzeniach opisanych w tym punkcie regulaminu Organizator informuje każdego uczestnika indywidualne, drogą mailową lub telefoniczną.

 

Przebieg kursów

 • W trakcie kursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny kursu, pod groźbą wykluczenia z udziału w kursie bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.

 • Kurs obejmuje przewidzianą w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu kursu (chyba że w programie danego kursu przewidziano inaczej). W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych lub zwrotu Organizatorowi kosztów otrzymanych materiałów.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania kursu.

 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się kursu oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego w części praktycznej kursu w wyniku używania go w sposób niezgodny z instrukcją lub wskazówkami wykładowcy.

 • Zabrania się rejestrowania przebiegu kursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Organizatora oraz wykładowcy prowadzącego kurs.

 • Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie kursów od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy.

 • Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

 

Dane osobowe uczestników

 • Dane osobowe Uczestników kursów podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Organizator zapewnia, że stosowane przez niego zabezpieczenia danych osobowych spełniają wymogi przewidziane w w/w ustawie oraz przepisach wykonawczych do niej.

 • Zgłaszając zamiar uczestnictwa w kursie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją kursu, w tym, o ile jest to konieczne dla prawidłowej realizacji obowiązków Organizatora, na przekazanie jego danych podmiotom trzecim (np. przekazania danych Izbie Lekarskiej celem naliczenia punktów szkoleniowych).

 • Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych. Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w kursie.

 • Uczestnik w każdym czasie ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełniania swoich danych osobowych. Może również żądać zaprzestania ich przetwarzania.

 

Reklamacje i zwroty

 • Uczestnicy mają prawo do składania reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością kursów z programem itd.

 • Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres biuro@idf.net.pl w terminie 14 dni po zakończeniu kursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub drogą mailową.

 • Uczestnicy kursów mogą przesyłać w sposób wskazany powyżej recenzje kursu, opinie (pozytywne i krytyczne), a także propozycje zmiany w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itd. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora z należytą starannością.

 • Wszelkie zwroty opłat za kursy, wynikające z zapisów niniejszego regulaminu, będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy uczestnika (forma domyślna).

 

Postanowienia końcowe

 • Spółka IDF, Organizator kursów, pragnie zapewnić Uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie z zasadami zdrowego rozsądku, z uwzględnieniem interesu obydwu Stron. Jeżeli zajdzie taka konieczność zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 • Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym aktualna lista kursów wraz z programami oraz harmonogramem kursów na bieżący kwartał, jest publikowana na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.idf.net.pl

 • Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2016.

 

 

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 23 Mar 2018 do 30 Mar 2018

Marrakesz • Casablanca • Rabat • Meknes • Moulay...

Od 27 kwi 2018 do 8 Maj 2018

Paro, Thimphu, Punakha, Dolina Phobjikha,  ...

Od 30 kwi 2018 do 7 Maj 2018

Niekończące się plaże z białym piaskiem,...

Od 31 Maj 2018 do 3 cze 2018

 Jedno z najczęściej odwiedzanych i...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy