KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie / Szanowna Pani

 

Poniżej znajdziecie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez IDF sp. z o. o., wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDF sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 15/13.

 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : biuro@idf.net.pl, pod numerem telefonu 22868 36 93 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

W przypadku podania danych w związku z zawartą umową na organizację szkolenia (krajowego lub zagranicznego) lub umowy sprzedaży publikacji branżowych Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) - podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami krajowych ustaw podatkowych).

 

Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Pana / Pani dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych administratora oraz podmiotów współpracujących z administratorem, w tym w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda oraz niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących (odpowiednio art. 6ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Pana / Pani dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację szkolenia (krajowego lub zagranicznego) lub umowy sprzedaży publikacji branżowych będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Panem / Panią umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

 

Pana / Pani dane przetwarzane w celu marketingowym będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych do celów marketingowych. Cofnięcie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu są dla administratora wiążące.

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. podmiot świadczący usługi księgowe, dostawca programu CRM, firma realizująca przesyłki marketingowe, współorganizatorzy szkoleń zagranicznych, firma windykacyjna itd.). W przypadku zawarcia umowy na organizację szkolenia zagranicznego Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom realizującym poszczególne świadczenia w ramach szkolenia (lokalne hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek itd.). W przypadku zawarcia umowy na organizację szkolenia krajowego Pana / Pani dane mogą być przekazywane organom samorządu lekarskiego w celu naliczenia punktów edukacyjnych (okręgowe izby lekarskie, Naczelna Izba Lekarska). Ponadto Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. urzędy skarbowe w przypadku prowadzenia kontroli, sądy i komornicy w przypadku dochodzenia roszczeń itd.).

 

W przypadku zawarcia umowy na organizację szkolenia zagranicznego Pana / Pani dane mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którzy są odpowiedzialni za realizację poszczególnych świadczeń przewidzianych w ramach programu szkolenia (lokalne hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek itd.). Podstawą prawną przekazania danych jest niezbędność przekazania do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem (umowy na organizację szkolenia zagranicznego).

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, w tym profilowanie, Pana / Pani sprzeciw jest zawsze wiążący. W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową (na organizację szkolenia zagranicznego, na organizację szkolenia krajowe, sprzedaży publikacji branżowych) jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

 

Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 29 Maj 2024 do 9 cze 2024
Od 5 wrz 2024 do 12 wrz 2024

HOTEL FLOWER & SPA***** / all inclusive premium...

Od 6 wrz 2024 do 10 wrz 2024, Od 18 paź 2024 do 22 paź 2024
Od 8 wrz 2024 do 15 wrz 2024

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31