KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie / Szanowna Pani

 

Poniżej znajdziecie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez IDF sp. z o. o., wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDF sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 15/13.

 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : biuro@idf.net.pl, pod numerem telefonu 22868 36 93 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

W przypadku podania danych w związku z zawartą umową na organizację szkolenia (krajowego lub zagranicznego) lub umowy sprzedaży publikacji branżowych Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) - podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami krajowych ustaw podatkowych).

 

Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Pana / Pani dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych administratora oraz podmiotów współpracujących z administratorem, w tym w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda oraz niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących (odpowiednio art. 6ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Pana / Pani dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację szkolenia (krajowego lub zagranicznego) lub umowy sprzedaży publikacji branżowych będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Panem / Panią umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

 

Pana / Pani dane przetwarzane w celu marketingowym będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych do celów marketingowych. Cofnięcie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu są dla administratora wiążące.

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. podmiot świadczący usługi księgowe, dostawca programu CRM, firma realizująca przesyłki marketingowe, współorganizatorzy szkoleń zagranicznych, firma windykacyjna itd.). W przypadku zawarcia umowy na organizację szkolenia zagranicznego Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom realizującym poszczególne świadczenia w ramach szkolenia (lokalne hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek itd.). W przypadku zawarcia umowy na organizację szkolenia krajowego Pana / Pani dane mogą być przekazywane organom samorządu lekarskiego w celu naliczenia punktów edukacyjnych (okręgowe izby lekarskie, Naczelna Izba Lekarska). Ponadto Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. urzędy skarbowe w przypadku prowadzenia kontroli, sądy i komornicy w przypadku dochodzenia roszczeń itd.).

 

W przypadku zawarcia umowy na organizację szkolenia zagranicznego Pana / Pani dane mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którzy są odpowiedzialni za realizację poszczególnych świadczeń przewidzianych w ramach programu szkolenia (lokalne hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek itd.). Podstawą prawną przekazania danych jest niezbędność przekazania do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem (umowy na organizację szkolenia zagranicznego).

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, w tym profilowanie, Pana / Pani sprzeciw jest zawsze wiążący. W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową (na organizację szkolenia zagranicznego, na organizację szkolenia krajowe, sprzedaży publikacji branżowych) jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

 

Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 30 sty 2020 do 2 lut 2020

Największe wyprzedaże, Teatro alla...

Od 15 lut 2020 do 18 lut 2020

Tysiące lat historii, miejsca...

Od 16 lut 2020 do 24 lut 2020

 Jordańska sceneria...

Od 27 Mar 2020 do 30 Mar 2020

KOLEJNA EDYCJA WIOSNA 2020 -...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy